BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/227/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 stycznia 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.

Na podstawie art. 21 ust. 3 w związku z art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Piszu u c h w a l a, co następuje: §1 Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu na 2012 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Józef Makarski Załącznik do Uchwały Nr XVII/227/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 stycznia 2012 r. PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK STYCZEŃ : Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok . LUTY - MARZEC Analiza wykonania budżetu za 2010 rok. Opracowanie wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza. KWIECIEŃ : Analiza wykonania budżetu za 2011 rok. Opracowanie wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza. MAJ - CZERWIEC : Kontrola realizacji inwestycji za 2010 i 2011 rok. SIERPIEŃ : 1. Kontrola wydatkowania środków finansowych na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2011 roku. 2. Kontrola wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich w 2011 roku. WRZESIEŃ: Kontrola wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej udzielanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu w 2011 roku. PAŹDZIERNIK: Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku – aspekt finansowy. LISTOPAD: Kontrola wykonania zadań statutowych Ośrodka profilaktyki i Terapii – aspekt finansowy. GRUDZIEŃ : 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok. 2. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok. 3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. Wiceprzewodniczący Rady Józef Makarski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 sty 2012 15:27
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1458 razy