BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVII/207/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 stycznia 2012 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Piszu przy ul. Świętojańskiej, oznaczonych numerami działek:

- 19/2 o powierzchni 0,0719 ha,

- 19/4 o powierzchni 0,0263 ha,

- 20/3 o powierzchni 0,0393 ha,

- 20/4 o powierzchni 0,0522 ha,

- 9/5 o powierzchni 0,0420 ha,

stanowiących własność Gminy Pisz, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oznaczonych numerami działek: 75, 77 oraz 78, położonych w Piszu przy ul. Świętojańskiej.

2. Dla nieruchomości oznaczonej numerami działek: 19/2, 19/4, 20/3 i 20/4 Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1P/00013027/3.

3. Dla nieruchomości oznaczonej numerem działki 9/5 Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 13738.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Józef Makarski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lut 2012 10:45
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1522 razy