BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/222/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 stycznia 2012 r.
w sprawie: bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.U. z 2012 r. poz. 83) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1.Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości:

1) 70 % w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bądź mieszkaniową zabudową bliźniaczą lub szeregową oraz nieruchomości przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę

2) 90 % w przypadku wszystkich nieruchomości, jeżeli użytkownik wieczysty, bądź jego poprzednik prawny, uiścił opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego

3) 95 % w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi dla właścicieli lokali mieszkalnych

2. Bonifikaty, o której mowa w ust.1 udziela się na wniosek użytkownika wieczystego pod warunkiem, że nie ma on zaległości wobec Gminy Pisz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

§ 2. W przypadkach nieobjętych niniejszą uchwałą mogą być udzielane bonifikaty za zgodą Rady Miejskiej w Piszu na podstawie odrębnych uchwał.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wiceprzewodniczący Rady

Józef Makarski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 lut 2012 15:20
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1518 razy