BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVII/204/12 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 27 stycznia 2012 r.
w sprawie: nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz,
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984 , Nr 153 ,poz. 1271 , Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717,Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116,poz. 1203,Nr 167,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441,Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
1.Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Jagodne gmina Pisz, oznaczonej nr działki 11/31 o powierzchni 8 m2, stanowiącej własność osób fizycznych.
2.Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00030245/2.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Józef MakarskiData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 mar 2012 12:46
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1519 razy