BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/251/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 12 marca 2012 roku
w sprawie: skargi na działalność Burmistrza Pisza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 , Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18 , Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Pisza.
2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek


Załącznik
do uchwały Nr XVIII/251/12
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 12 marca 2012 roku

Uzasadnienie

Do Rady Miejskiej w Piszu dnia 13 stycznia 2012 r. wpłynęła skarga Pani M. Sz. zamieszkałej w Starych Gutach na działalność Burmistrza Pisza. Skarga przekazana została do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Piszu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie. Rada Miejska w Piszu po przeprowadzeniu postępowania ustaliła co następuje: Skarżąca w piśmie swym oskarża Burmistrza Pisza o brak pomocy związanej z przydzieleniem lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Pisz. Pani M. Sz. w skardze swej podkreśla bardzo trudną i beznadziejną sytuacją mieszkaniową, zdrowotną i materialną swojej rodziny. Pani M.Sz. prowadzi gospodarstwo domowe wraz z konkubentem Panem R.B., a także z synem, który obecnie przebywa poza granicami kraju w celach zarobkowych. Z wyjaśnień Burmistrza Pisza (pismo GK.7140.20.2012 z dnia 14.02.2012 r.) skierowanych do Rady Miejskiej w Piszu wynika, iż Pani M. Sz. złożyła wniosek o przydział lokalu mieszkalnego na 2011 r. w dniu 20 stycznia 2011 r. W dniu 15.06.2011 r. złożony wniosek został przedstawiony Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu celem zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji nazwisko Pani M. Sz. zostało umieszczone w alfabetycznym uzupełniającym wykazie osób uprawnionych do przydziału mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz na rok 2011. O umieszczeniu w wykazie osób uprawnionych Pani M. Sz. została pisemnie zawiadomiona i jednocześnie w piśmie zawarto wzmiankę, „że obecność na liście osób uprawnionych nie jest jednoznaczna z zapewnieniem otrzymania przez oczekującego lokalu mieszkalnego w danym roku”. W kolejnych pismach z dn. 23.08.2011 r., 21.10.2011 r., 21.11.2011 r. Pani M. Sz. była informowana o braku lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia. Jednocześnie w każdym piśmie zawarto informację, że wykaz osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2011 r. po 01.01.2012 r. staje się nieaktualny. Pomimo przekazania informacji, że wykaz osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2011 r. po 01.01.2012 r. staje się nieaktualny, do dnia 14.02.2012 r. Pani M. Sz. takiego wniosku na przydział lokalu mieszkalnego nie złożyła. W związku z powyższym Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę Pani M. Sz. za bezzasadną.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 mar 2012 09:03
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1591 razy