BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/252/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 12 marca 2012 roku
w sprawie: skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 , Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18 , Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu
2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek


Załącznik do uchwały Nr XVIII/252/12
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 12 marca 2012 roku


Uzasadnienie

Do Rady Miejskiej w Piszu dnia 13 stycznia 2012 r. wpłynęła skarga Pani M. Sz. zamieszkałej w Starych Gutach na działalność Dyrektora oraz pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
Skarga została przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Piszu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.
Rada Miejska w Piszu po przeprowadzeniu postępowania ustaliła co następuje:
Skarżąca w skardze swej podnosi, iż jest źle traktowana przez pracowników socjalnych oraz, że ma zbyt niską pomoc finansową, która nie wystarcza jej rodzinie na przeżycie całego miesiąca.
Ze zgromadzonych materiałów i wyjaśnień Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wynika, że rodzina Pani M. Sz. od roku 2008 objęta jest pomocą finansową oraz pracą socjalną tutejszego Ośrodka. Podania Pani M. Sz. o udzielenie pomocy rozpatrywane są terminowo, a pomoc udzielana jest w miarę posiadanych środków jakimi dysponuje Ośrodek. Skarżąca w 2011 r. otrzymała pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności, opału oraz w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę 4.103,29 zł, a także żywność z Programu PEAD ,,Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności krajów UE”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba ubiegająca się o udzielenie pomocy zobowiązana jest do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek świadczy skarżącej nie tylko pomoc finansową, ale również prowadzi pracę socjalną skupiającą się na rozwiązaniu problemów jej rodziny. Taką pracę również świadczył rodzinie pracownik socjalny tj. przekazywał informację dotyczącą możliwości wynajęcia stancji, zwracał się do zakładu energetycznego w sprawie podłączenia licznika przedpłatowego, przedstawił Pani M. Sz. wskazania jakie w tej sprawie ma poczynić, lecz tak nie zrobiła, a zakupiła agregat prądotwórczy. Ponadto Pani M. Sz. prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z Panem R.B., który jako osoba młoda i zdrowa, może i powinien czynić starania zmierzające do podjęcia pracy. Z dokumentacji pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wynika ,że w/w nie czyni żadnych starań w tym kierunku, nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu jako osoba bezrobotna. Wprawdzie podpisał kontrakt z pracownikiem socjalnym, którego celem była aktywizacja zawodowa, ale do chwili obecnej nie wywiązał się z postanowień. Pani M. Sz. nadmieniła również, że jej 21-letni syn przebywa obecnie poza granicami kraju w celach zarobkowych.
Skarżąca była obecna na posiedzeniu Komisji do Spraw Skarg Rady Miejskiej w Piszu i ku zdziwieniu wszystkich tam obecnych oznajmiła, iż z pomocy świadczonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu jest zadowolona.
W związku z powyższym Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę Pani M. Sz. za bezzasadną.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 mar 2012 09:00
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1634 razy