BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVIII/237/12 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 12 marca 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na pozyskanie zrazów z drzew pomnikowych.

Na podstawie art. 45 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje: § 1. Wyraża się zgodę Nadleśnictwu Pisz ul. Gdańska 24, 12-200 Pisz na pozyskanie po 20 zrazów (jednorocznych pędów) z następujących drzew pomnikowych: Przedmiot ochrony Lokalizacja ROK UZNANIA Sosna pospolita Nadleśnictwo Pisz, Leśnictwo Lipnik, Oddział 16, przy brzegu jeziora Śniardwy, na polu namiotowym Dz. Urz. WRN w Suwałkach Nr 2, poz. 10 z 1980 r. Zarz. Nr 12/80 Woj. Suw. z 12.03.1980 r. 2 sosny zwyczajne Nadleśnictwo Pisz, Leśnictwo Orle, Oddział 47d Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30.06.2005 r. w sprawie utworzenia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 103, poz. 1395) § 2. Zrazy z drzew pomnikowych w celu utworzenia na terenie Nadleśnictwa Łomża Archiwum Klonów Drzew Leśnych należy pozyskać w sposób alpinistyczny niepowodujący uszkodzenia kory drzew. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 16 mar 2012 12:40
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1544 razy