BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/225/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 stycznia 2012 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 , Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 ) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. § 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem: 89.324.773,00 zł, 2. Plan wydatków ogółem: 97.747.595,00 zł. § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.422.822,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 8.422.822,00 zł. § 4 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 mar 2012 10:28
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 1471 razy