BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/233/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 lutego 2004 r.
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej projektu listy obszarów Natura 2000
Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr162 poz. 1568), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1. Opiniuje się negatywnie projekt listy obszarów Natura 2000, obejmujący obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony, na terenie gminy Pisz, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 mar 2004 12:27
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1684 razy