BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIX/259/12 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

1) części działki nr 421/2 o pow. około 16 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013729/4 z  przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działki 1421/5, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) części działki nr 421/2 o pow. około 17 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013729/4 z  przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działki 1421/6, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) części działki nr 421/2 o pow. około 10 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013729/4 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działki 420/6, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

 

Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 kwi 2012 13:36
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1454 razy