BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIX/262/12 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 13 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 1 roku części działki nr 328/10 o pow. 1600 m2, położonej w Piszu przy ul. Targowej dotychczasowym dzierżawcom na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

Dla powyższej działki w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

 

Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 kwi 2012 13:32
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1440 razy