BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIX/263/12 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości położonej na terenie Gminy Pisz

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XII/107/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia woli objęcia granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości położonej na terenie Gminy Pisz wprowadza się następującą zmianę:

- § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Wyraża się wolę podjęcia działań zmierzających do objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 1, składającej się z działek o numerach:

1)      1431/12 o pow. 0,2077 ha,

2)      1431/13 o pow. 0,9812 ha,

3)      1431/14 o pow. 0,0710 ha,

4)      1431/15 o pow. 4,3089 ha,

5)      1431/16 o pow. 0,2941 ha,

6)      1431/17 o pow. 1,5352 ha,

7)      1458 o pow. 7,8708 ha,

8)      1462/1 o pow. 10,5659 ha,

9)      1462/2 o pow. 0,5797 ha,

o ogólnej powierzchni 26,4145 ha.

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 22783.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

 

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 27 kwi 2012 12:26
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1312 razy