BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/258/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym tj. działki nr 462/72 o pow. 24 m2 położonej w Piszu przy ul. Gałczyńskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12764.

 

§ 2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość, o której mowa w § 1, ze względu na to, że sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na okres 10 lat i została ona zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady


Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 27 kwi 2012 12:24
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1375 razy