BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIX/257/12 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.1 Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonych j.n.

- działki nr 1129/32 o powierzchni 2123 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1,

- działki nr 1129/34 o powierzchni 2234 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1,

2. W Sądzie Rejonowym w Piszu dla nieruchomości wymienionych w ust. 1 prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013021/1.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

 

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 27 kwi 2012 12:19
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1273 razy