BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/231/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 lutego 2004 r.
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), w związku z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2000r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1682, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 229, poz. 2273),
Rada Miejska uchwala co następuje :


§ 1. Wydaje się pozytywną opinię o pozbawieniu charakteru ochronnego lasów, na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pisz, o powierzchni 240,72 ha, obręb leśny Szeroki Bór, o powierzchni 9,85 ha, obręb leśny Dłutowo, o powierzchni 74,13 ha, obręb leśny Pisz i o powierzchni 93,48 ha obręb leśny Wilcze Bagno, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.


§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 mar 2004 12:27
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1656 razy