BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/268/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: wzniesienia pomnika na terenie miasta Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Piszu, uchwala co następuje:

§ 1

Dla upamiętnienia naszego wielkiego rodaka Papieża Jana Pawła II postanawia się o wzniesieniu pomnika na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1182/3, położonej w Piszu przy ul. Trzcinowej zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 27 kwi 2012 15:40
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1277 razy