BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XX/283/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 maja 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Wojska Polskiego kategorii drogi gminnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 10 ust. 1,2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz.1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018; Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 472) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr VIII/88/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie pozbawienia części ulicy Wojska Polskiego kategorii drogi gminnej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 71, poz. 1260) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 maj 2012 16:22
Opublikował(a): Wojciech Przygoda
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1387 razy