BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/214/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 stycznia 2004 r.
w sprawie: wydzierżawienia terenów stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie miasta Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym / tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62
poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 i Nr 14,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717,
Nr 162 poz.1568/ oraz art.13 ust.1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543 ,z 2001 r. Nr 129,poz.1447 i Nr
154,poz.1800,z 2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74,poz.676,Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr
130,poz.1112, Nr 153, poz.1271,Nr 200, oz.1682 i Nr 240,poz.2058 oraz z 2003r. Nr 1 ,poz.15,
Nr 80, poz.717,720 i 721,Nr 96,poz.874 , Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568,Nr 203 poz.
1966 i Nr 217 poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz.39/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 11 lat nieruchomości, oznaczonych j.n. :
- działka nr 697 o pow. 22m2, położona w Piszu przy ul. Gdańskiej,
- działki: nr 1137/36 o pow.24m2, nr 1137/21 o pow. 51m2, położone w Piszu przy ul. Jagodnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki





Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 mar 2004 11:40
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1630 razy