BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/225/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 stycznia 2004 r.
w sprawie: budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, 122 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j., Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851).
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1.Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 34.793.626,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
a)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.406.880,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b)dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.590,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,
c)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 336.650,00 zł.
§ 2
1.Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 36.075.826,00 zł. zgodnie z zał. nr 2.
2.Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1)wydatki bieżące kwotę 29.393.193,00 zł, w tym na:
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.498.727,00 zł,
b)dotacje 3.416.910,00 zł,
c)wydatki na obsługę długu gminy 280.000,00 zł,
2)wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości 6.682.633,00 zł, z tego:
a)wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości 6.582.633,00 zł, zgodnie z zał. nr 5 i 6,
b)dotacje na inwestycje w kwocie 100.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.
3)wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004 2006 w kwocie 6.203.887,00 zł, zgodnie z zał. nr 6.

3.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.406.880,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b)wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.590,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,
c)wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 336.650,00 zł,
§ 3
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.994.700,00 zł. są przychody pochodzące z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Część dochodów gminy w wysokości 712.500,00. zł przeznacza się na rozchody:
spłatę rat pożyczki w kwocie 712.500,00 zł,
§ 4
1.Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2004 roku w wysokości 9.400.500,00 zł, zgodnie z zał. nr 8.
2.Uchwala się przychody w wysokości 1.994.700,00 zł. oraz rozchody w wysokości 712.500,00 zł, stanowiące zał. nr 7.
§ 5
1.Uchwala się plany przychodów i wydatków:
a)zakładów budżetowych – przychody w wysokości 2.255.667,00 zł; wydatki w wysokości 2.247.067,00 zł,
b)środków specjalnych – przychody w wysokości 422.600,00 zł., wydatki w wysokości 458.600,00 zł, zgodnie z zał. nr 9.
2.Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
w wysokości 1.407.667,00zł. zgodnie z zał. nr 10.
§ 6
Uchwala się dotacje dla:
a)samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.508.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 11,
b)podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji
w wysokości 104.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 12,
c)niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 484.166,00 zł, zgodnie z zał. nr 13.
§ 7
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
–przychody – 140.000,00 zł,
–wydatki – 240.000,00 zł,
zgodnie z zał. nr 15.
§ 8
Tworzy się rezerwy:
1)ogólna w wysokości 343.000,00 zł,
2)celowe na inwestycje w wysokości 380.994,00 zł.
§ 9
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości 1.994.700,00 zł.
Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań w wysokości 712.500,00 zł.

§ 10
Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,00 zł,
2)dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11
Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2004 w wysokości 500.000,00 zł.
§ 12
Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy
i przekaże zainteresowanym jednostkom.
§ 13
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2.Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym
Woj. Warmińsko Mazurskiego.
Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 mar 2004 15:23
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 1940 razy