BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XX/281/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 maja 2012 r.
w sprawie: prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39 poz. 311, z 1959 r. Nr 11 poz. 62, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 144, poz. 1041) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Pisz w roku 2012.
§ 2.

Przyjęcie obowiązku opisanego w § 1 nastąpi po uprzednim podpisaniu porozumienia pomiędzy Gminą Pisz a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

§ 3.

Środki finansowe na realizację zadania zapewni Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 cze 2012 12:14
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1286 razy