BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/287/2012 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 maja 2012 roku
w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Piszu.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Odmawia się wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Piszu Adamem Cieśluk zatrudnionym w „Sklejka-Pisz ” PAGED S.A. w Piszu.
2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek


Załącznik do uchwały Nr XX/287/12 Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 28 maja 2012 r.


U Z A S A D N I E N I E
Do Rady Miejskiej w Piszu wpłynęło pismo z dnia 17 kwietnia 2012 r., znak : NP./os/450/2012 od „Sklejka – Pisz” PAGED S.A . dotyczące podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem wnioskodawcy Panem Adamem Cieśluk, będącym radnym Rady Miejskiej w Piszu.
Wnioskodawca zarzuca Panu Adamowi Cieśluk utratę zaufania.
W odpowiedzi Pan Adam Cieśluk oświadczył stanowczo, iż stawiane mu przez pracodawcę zarzuty, są zarzutami bezprawnymi, nie mającymi nic wspólnego z rzeczywistością, a są jedynie próbą eliminacji jego osoby.
Pracodawca zarzuca Panu Adamowi Cieśluk, jako Przewodniczącemu Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej „SKLEJKA-PISZ” PAGED S.A, brak sprawowania kontroli nad funkcjonowaniem kasy zapomogowo – pożyczkowej, co umożliwiło kasjerce zagarnięcie mienia znacznej wartości. Pan Adam Cieśluk stanowczo stwierdził, że w przedmiotowej sprawie prowadzone jest postępowanie przez Prokuraturę Rejonową w Piszu, gdzie zarówno on, jak i cały zarząd kasy zapomogowo – pożyczkowej został uznany za pokrzywdzonego (sygnatura akt Ds./366/12).
Ponadto podkreślił, że funkcja Przewodniczącego Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej „SKLEJKA-PISZ” PAGED S.A., sprawowana była całkowicie społecznie. Z tego tytułu nie pobierał żadnych wynagrodzeń. Stanowczo podkreślił, że sprawowanie tej funkcji nie jest elementem stosunku pracy łączącego jego z pracodawcą. A właśnie stawiane mu przez pracodawcę zarzuty w związku z pełnioną funkcją są podstawą do próby zwolnienia jego z pracy oraz naruszania jego dóbr osobistych i jego dobrego imienia.
Z wyjaśnień Pana Adama Cieśluka wynika, że o zamiarze zwolnienia z pracy pracodawca nie poinformował go do chwili obecnej, łamiąc w ten sposób przepisy prawa pracy. Dowiedział się o tym dopiero z pisma Przewodniczącej Rady Miejskiej w Piszu..
Pan Adam Cieśluk podkreślił, że wszystkie obowiązki wynikające z umowy o pracę, zawsze wykonywał rzetelnie i uczciwie, z należytą starannością i z poszanowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i pracy. W zakładzie pracy pracuje od 25 lat i przez ten czas nigdy nie było do jego pracy zastrzeżeń i uwag.
Zaznaczył, że swoich racji oraz dobrego imienia będzie bronił przed wymiarem sprawiedliwości, zwłaszcza, że w tej sprawie posiada status pokrzywdzonego.
Uważa, że nie bez znaczenia pozostaje fakt pełnienia przez niego funkcji Radnego Rady Miejskiej w Piszu, co skutkuje absencją w pracy związaną z wypełnianiem mandatu Radnego Rady Miejskiej, co może powodować zakłócenia w obowiązującym w zakładzie harmonogramie pracy.
Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w Piszu odmawia wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Adamem Cieśluk.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 cze 2012 12:08
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1839 razy