BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/57/2003 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 marca 2003 r.
w sprawie: budżetu na rok 2003
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( j.t.-Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 109,art.124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t.- Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 i Nr 45, poz.391)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 45.180.000 zł, zgodnie z zał. nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.608.996zł, zgodnie z zał. nr 3,
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 675.220 zł,
c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 323.500 zł.
d) dotacje z funduszy celowych w wys. 13.377.486 zł.

§ 2.

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wys. 51.565.000 zł, zgodnie z zał. nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 28.244.041 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.420.171 zł,
b) dotacje 2.807.084 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy 330.000 zł.
2) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 23.320.959 zł, zgodnie z zał. nr 4,
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.608.996 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 323.500 zł.

§ 3.

1. Część dochodów w wys. 850.000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczki i kredytu.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wys. 7.235.000 zł jest:
pożyczka w kwocie 7.235.000 zł z NFOŚi GW
3.Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust.1 i 2 zawiera zał.nr 5.

§ 4.

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. nr 6.

§ 5.
1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:
a) zakładów budżetowych,
b) środków specjalnych,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2.Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wys. 940.000zł, zgodnie z zał. nr7a

§ 6.

Uchwala się dotacje dla:
a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.325.000 zł, zgodnie z zał. nr 8.
b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji
w wysokości 100.000 zł, zgodnie z zał. nr 9.
c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości
225.204 zł, zgodnie z zał. nr 10.
d) inne- w wys. 216.880 zł, zgodnie z zał. nr 10a.

§ 7.

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał. nr 11

§ 8.

Tworzy się rezerwę ogólną w wys. 550.000 zł i rezerwę celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości określonej w uchwale budżetowej.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego
w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom
jednostek organizacyjnych gminy.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Burmistrz Gminy i Miasta opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 12.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2003.
Przewodniczący RM Józef Skrodzki
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2. Uchwała obowiązuje w roku
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 mar 2004 15:59
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 1715 razy