BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/274/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 maja 2012 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz na podstawie art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6 i 6a, art. 37 ust. 2 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, oznaczonych numerami działek:

 

- 77 o powierzchni 0,0600 ha, położonej we wsi Rakowo Piskie, gmina Pisz, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW OL1P/00013722/5

 

- 73/4 o powierzchni 0,1500 ha, położonej we wsi Uściany, gmina Pisz, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW OL1P/00013515/1.

 

§ 2. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, o których mowa w § 1 ich najemcom i dzierżawcom.

 

§ 3. Wyraża się zgodę na udzielenie 50 % bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości opisanych w § 1 ze względu na to, iż sprzedaż nastąpi na cele mieszkaniowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 cze 2012 13:53
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1258 razy