BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/297/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110,Nr 224, poz. 1337), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Jaśkowo, oznaczonej numerem działki 16, o powierzchni 0,0900 ha, stanowiącej własność Gminy Pisz.

2. Dla nieruchomości, o której mowa w ust. 1 Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1P/00012601/4.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 lip 2012 12:11
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1380 razy