BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/222/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 stycznia 2004 r.
w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych zastosowanych do ograniczenia wysokości przyznawanego dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568), art. 6, ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r,Nr 203, poz. 1966), Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1 Z dniem 01 lutego 2004 r. obniża się wysokość wskaźników procentowych, o których
mowa w art. 6, ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych o 20 punktów procentowych.

§ 2 Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem za brak instalacji doprowadzającej energię cieplną do celów ogrzewania, instalacji ciepłej wody oraz gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 mar 2004 17:13
Opublikował(a): Danuta Bazydło
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1841 razy