BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/227/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 lutego 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 , zm: z 2002r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz.1568,) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1.Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2
Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
W Uchwale Nr XIX/225/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004 wprowadza się nastepujące zmiany:
-§ 3 otrzymuje brzmienie:
“§ 3. Uchwala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.282.200,00 zł.”
-w § 6 lit.c otrzymuje brzmienie:
“c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo- wychowawczych w wysokości 497.243,00 zł., zgodnie z zał. Nr 13.”
- załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Plan dochodów ogółem: 34.793.626,00 zł.,
2.Plan wydatków ogółem: 36.075.826,00 zł.


§ 5

1.Deficyt budżetu gminy wynosi 1.282.200,00 zł.
2. Część dochodów w wysokości 712.500,00 zł. przeznacza się na spłaty rat pożyczki.
3. Źródłem pokrycia deficytu gminy jest pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 1.994.700,00 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 mar 2004 14:03
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 1747 razy