BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIV/319/12 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 28 września 2012 roku
w sprawie: umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Miastem Kędzierzyn-Koźle

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)

 

      Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

 

      § 1. 1. Zawrzeć umowę pomiędzy Gminą Pisz a Miastem Kędzierzyn-Koźle o wzajemnej współpracy pomiędzy obu jednostkami samorządowymi, zwaną dalej „umową”.

 

      2. Treść projektu umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

      3. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pisza.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

     

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lis 2012 13:50
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1308 razy