BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/218/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 20 stycznia 2004 r.
w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z , z 2002r Nr 23, poz. 220 , Nr 62 poz.558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 /, oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004r Nr 6 poz. 41), uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, przyjętego uchwałą Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000 r., w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody przy ul. Gdańskiej w Piszu.

§ 2. Granice obszaru objętego zmianą w studium zostały określone w załączniku graficznym do niniejszej Uchwały.

§ 3. Przedmiot ustaleń zmiany w Studium określa się stosownie do art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 25 mar 2004 15:24
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1815 razy