BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/219/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 stycznia 2004 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 10 ust.3 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112) w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r Nr 6 poz. 41) Rada Miejska uchwala co następuje:


Rozdział I
Ustalenia ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, dla części wsi Uściany,
wyznaczonej granicą opracowania na Rysunku Planu i zwanej dalej obszarem planistycznym.

§ 2. Celem planu jest zabezpieczenie perspektywicznych potrzeb mieszkaniowych gminy Pisz oraz wykorzystanie okolic
wsi Uściany dla rozwoju turystyki i rekreacji z poszanowaniem walorów przyrodniczych oraz z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

§ 3.1. Plan składa się z niniejszego tekstu uchwały oraz z Rysunku planu, wykonanego w skali 1: 2000, stanowiącego
Załącznik do Uchwały.

2. Następujące elementy rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania obszaru planistycznego,

2) oznaczenia i linie rozgraniczające obszary funkcjonalne o różnych zasadach zagospodarowania, w tym pasy drogowe,

3) projektowany podział geodezyjny,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) obowiązujące linie zabudowy.

3. O ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej, wszystkie linie stanowiące obowiązujące ustalenia planu są liniami ściśle
określonymi.

§ 4. 1. Na cele nierolnicze i nieleśne przeznacza się 17,84 ha użytków rolnych i gruntów, w tym:

1) grunty orne klasy R V – 1,51 ha,
2) grunty orne klasy R VI – 13,97 ha,
3) grunty orne klasy Rz VI – 1,02 ha,
4) użytki zielone klasy Ps V – 0,41 ha,
5) użytki zielone klasy Ps VI – 0,35 ha,

6) użytki zielone klasy ŁV – 0,48 ha,

2. Ponadto na cele nierolnicze i nieleśne przeznacza się 0,10 ha nieużytków.

§ 5. W obszarze planistycznym wyznacza się następujące obszary funkcjonalne:

1) obszary oznaczone symbolem MR/MN – tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej,

2) obszary oznaczone symbolem MR/ML – tereny zabudowy zagrodowej i letniskowej,

3) obszary oznaczone symbolem MN/ML – tereny zabudowy jednorodzinnej i letniskowej,

4) obszar oznaczony symbolem MN – tereny zabudowy jednorodzinnej

5) obszar oznaczony symbolem NO – teren lokalnej oczyszczalni ścieków,

6) obszar oznaczony symbolem ZI – teren zieleni izolacyjnej

7) obszary oznaczone symbolem RP/RZ – tereny użytków rolnych z przewagą trwałych użytków zielonych,

8) obszary oznaczone symbolem RL – tereny lasów,

9) obszary oznaczone symbolem W – tereny wód powierzchniowych,

10) obszary oznaczone symbolem KL - drogi publiczne lokalne,

11) obszary oznaczone symbolem KD - drogi publiczne dojazdowe.

12) obszary oznaczone symbolem KW1 – drogi wewnętrzne,

13) obszary oznaczone symbolem KW2 – drogi wewnętrzne,

§ 6. O ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej, występujące w niej podstawowe terminy należy rozumieć następująco:

1) „działka geodezyjna”, „działka” lub „posesja” jest to działka istniejącego lub przyszłego podziału geodezyjnego,

2) „front działki” jest to linia wyznaczająca granicę pomiędzy działką a drogą,

3) „bok działki” jest to linia stanowiąca granicę działki, nie będąca frontem i mająca z nim punkt wspólny,

4) ”istniejący” oznacza w przypadku obiektu budowlanego, którego budowa wymaga wydania decyzji administracyjnych, obiekt zrealizowany na podstawie prawomocnych decyzji wydanych przed wejściem w życie niniejszej Uchwały; w innych przypadkach termin „istniejący” oznacza „istniejący w chwili wejścia w życie niniejszej Uchwały”,

5) „nieprzekraczalna linia zabudowy” jest to linia, której nie może przekroczyć żadna część budynku,

6) „nowy” - oznacza w przypadku obiektu budowlanego, którego budowa wymaga wydania decyzji administracyjnych, obiekt zrealizowany na podstawie decyzji wydanych po wejściu w życie niniejszej Uchwały; w innych przypadkach termin „nowy” oznacza „powstały po wejściu w życie niniejszej Uchwały”,

7) „obowiązująca linia zabudowy” jest to linia, na której lokalizuje się lico budynku,

8) „obszar funkcjonalny” lub „obszar” oznacza obszar wyróżniony w planie ze względu na funkcje i zasady zagospodarowania i oznaczony w tekście oraz na Rysunku Planu niepowtarzalnym numerem oraz symbolem składającym się z ciągu znaków literowych,

9) „obszar planistyczny” jest to zdefiniowany przedstawioną na Rysunku Planu granicą opracowania obszar, którego dotyczy niniejsza uchwała,

10) „plan” oznacza niniejszą uchwałę wraz z załącznikiem, stanowiącą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym

11) „powierzchnia zabudowy” jest to łączna powierzchnia rzutów budynków zlokalizowanych na jednej działce albo stosunek tej powierzchni do powierzchni działki,

12) „projektowana działka geodezyjna”, „projektowana działka” lub „projektowana posesja” jest to działka projektowanego podziału geodezyjnego,

13) „projektowany podział geodezyjny” jest to obowiązujący docelowy podział obszaru opracowania lub jego części na działki geodezyjne, przedstawiony na Rysunku Planu,

14) „zabudowa” są to wszelkie obiekty budowlane wyniesione ponad poziom terenu, poza nawierzchniami ciągów komunikacyjnych i niekubaturowymi obiektami małej architektury.


Rozdział II
Zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych

§ 7. W obszarach oznaczonych symbolem 8 MR/MN, 14 MR/MN, 16 MR/MN, 23 MR/MN, 25 MR/MN, 29 MR/MN, 39
MR/MN, 68 MR/MN, 77 MR/MN, 83 MR/MN, 87 MR/MN, stanowiących tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, obowiązują następujące ustalenia:

1) adaptuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem możliwości rozbudowy, modernizacji i/lub zmiany funkcji w granicach
wyznaczonych postanowieniami niniejszego ustępu,

2) nowo wydzielane działki budowlane muszą mieć powierzchnię co najmniej 1500 m2 i bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub wyznaczonej na Rysunku Planu drogi wewnętrznej,

3) obowiązuje wyznaczona na Rysunku Planu nieprzekraczalna linia zabudowy,

4) powierzchnia zabudowy posesji w granicach obszaru MR/MN nie może przekraczać 25%,

5) nowe budynki gospodarcze należy w miarę możliwości lokalizować na tyłach posesji,

6) maksymalna wysokość kalenicy: 8 m dla budynków mieszkalnych; 9 m dla budynków gospodarczych,

7) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, w tym poddasze użytkowe,

8) maksymalne wyniesienie parteru ponad istniejący poziom terenu – 0,5 m,

9) dachy wyłącznie dwuspadowe lub naczółkowe; główne połacie dachowe nachylone pod kątem 45°z tolerancją 5°,

10) pokrycie dachów budynków mieszkalnych dachówką ceramiczną lub jej imitacją w odcieniach czerwieni,

11) pokrycie dachów budynków gospodarczych – dowolne, w odcieniach czerwieni,

12) powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 60 - 200 m2,

13) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 500 m2,

14) maksymalna szerokość budynku gospodarczego – 15 m,

15) materiały wykończeniowe elewacji: tynk w pastelowych kolorach, czerwona cegła lub jej imitacja, drewno, kamień, pruski mur lub połączenia wymienionych rodzajów wykończeń,

16) przy projektowaniu i wykonywaniu elewacji należy przewidzieć elementy typowe dla tradycyjnej architektury regionu, takie, jak obramienia okien i drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem elewacji, dwudzielne okna, linia imitująca gzyms na ścianach szczytowych itp.,

17) poza budynkami, na działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów kubaturowych,

18) potencjalnie uciążliwe obiekty gospodarcze (płyty obornikowe itp.) należy lokalizować w odległości co najmniej 25 m od budynków mieszkalnych,

19) wysokość ogrodzeń, w tym bram wjazdowych, musi się zawierać w granicach od 1,15 m do 1,5 m; ażurowe połacie ogrodzeń i bram wjazdowych należy wykonywać z drewna lub siatki,

20) maksymalna obsada inwentarza w jednej zagrodzie wynosi 50 DJP, ale nie więcej niż 10 DJP na 1000 m2 powierzchni zagrody,

21) zakazuje się hodowli bezściółkowej,

22) obornik, gnojówkę, kiszonki i inne odpady lub produkty podatne na wymywanie nakazuje się magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się odcieków do gruntu i wód, to jest na nieprzepuszczalnych betonowych płytach pozwalających na zbieranie odcieków (w przypadku obornika będą to płyty gnojowe) lub w szczelnych zbiornikach,

23) na terenie posesji dopuszcza się prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie wymagającej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod warunkiem, że działalność ta nie powoduje, na terenie posesji lub poza nią, emisji hałasu przekraczającej standardy dla terenów mieszkaniowych oraz nie wiąże się z:

- emisją zapachów,

- wytwarzaniem odpadów w ilości powyżej 20 ton/rok,

- spalaniem paliw w ilości powyżej 20 ton p.u./rok,

- emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z procesów innych niż spalanie paliw,

- emisją substancji niebezpiecznych do powietrza, gleby, wód gruntowych lub urządzeń kanalizacyjnych,

- magazynowaniem surowców, produktów lub odpadów w miejscach eksponowanych od strony dróg publicznych
lub wyznaczonych na rysunku planu ciągów pieszo-jezdnych,

- nagminnym utrudnianiem ruchu kołowego lub pieszego na sąsiadującej z posesją drodze publicznej.

§ 8. W obszarach oznaczonych symbolem 2 MR/ML, 5 MR/ML, 7 MR/ML, 24 MR/ML, 26 MR/ML, 43 MR/ML, 69 MR/ML,
72 MR/ML, 73 MR/ML, 78 MR/ML, 88 MR/ML, stanowiących tereny zabudowy zagrodowej i letniskowej, obowiązują następujące ustalenia:

1) działki budowlane należy wydzielać zgodnie z projektowanym podziałem geodezyjnym,

2) na pojedynczej działce geodezyjnej dopuszcza się lokalizację maksymalnie trzech budynków, w tym jednego umożliwiającego realizację funkcji mieszkalnej i dwóch o funkcji gospodarczo-magazynowej i garażowej

3) powierzchnia zabudowy posesji w granicach obszaru MR/ML nie może przekraczać 20%,

4) lico budynku mieszkalnego należy lokalizować zgodnie z obowiązującą linię zabudowy,

5) żaden z elementów frontu budynku mieszkalnego nie może być wysunięty bardziej niż o 4 m przed lico budynku

6) budynki gospodarcze należy lokalizować na tyłach posesji,

7) maksymalna wysokość kalenicy: 8 m dla budynków mieszkalnych; 9 m dla budynków gospodarczych,

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, w tym poddasze użytkowe,

9) maksymalne wyniesienie parteru ponad istniejący poziom terenu – 0,5 m,

10) dachy wyłącznie dwuspadowe lub naczółkowe; główne połacie dachowe nachylone pod kątem 45°z tolerancją 5°,

11) pokrycie dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych dachówką ceramiczną lub betonową w odcieniach czerwieni,
12) powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 60 - 200 m2,
13) powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 30 - 200 m2,
14) maksymalna szerokość budynku gospodarczego – 10 m,
15) materiały wykończeniowe elewacji: tynk w pastelowych kolorach, czerwona cegła lub jej imitacja, drewno, kamień, pruski mur lub połączenia wymienionych rodzajów wykończeń,
16) przy projektowaniu i wykonywaniu elewacji należy przewidzieć elementy typowe dla tradycyjnej architektury regionu, takie, jak obramienia okien i drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem elewacji, dwudzielne okna, linia imitująca gzyms na ścianach szczytowych itp.,
17) poza budynkami, na działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów kubaturowych,
18) potencjalnie uciążliwe obiekty gospodarcze (płyty obornikowe itp.) należy lokalizować w odległości co najmniej 25 m od budynków mieszkalnych,
19) wysokość ogrodzeń, w tym bram wjazdowych, musi się zawierać w granicach od 1,15 m do 1,5 m; ażurowe połacie ogrodzeń i bram wjazdowych należy wykonywać z drewna lub siatki,
20) powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 60% działki
21) maksymalna obsada inwentarza w jednej zagrodzie wynosi 5 DJP,
22) zakazuje się hodowli bezściółkowej,
23) obornik, gnojówkę, kiszonki i inne odpady lub produkty podatne na wymywanie nakazuje się magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się odcieków do gruntu i wód, to jest na nieprzepuszczalnych betonowych płytach pozwalających na zbieranie odcieków (w przypadku obornika będą to płyty gnojowe) lub w szczelnych zbiornikach,
24) na terenie posesji dopuszcza się prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej związanej z turystyką i rekreacją.
25) do celów podatkowych za posesję o funkcji mieszkalnej uznaje się jedynie taką posesję, której główny właściciel jest na niej na stałe zameldowany; pozostałe posesje uznaje się za posesje letniskowe

§ 9. W obszarach oznaczonych symbolem 11 MN/ML, 13 MN/ML, 38 MN/ML, 40 MN/ML, 41 MN/ML, 54 MN/ML, 61
MN/ML, 63 MN/ML, 66 MN/ML, stanowiących tereny zabudowy letniskowej, obowiązują następujące ustalenia:


1) działki budowlane należy wydzielać zgodnie z projektowanym podziałem geodezyjnym,

2) na pojedynczej działce geodezyjnej dopuszcza się lokalizację maksymalnie dwóch budynków, w tym jednego
umożliwiającego realizację funkcji mieszkalnej i drugiego o funkcji gospodarczo-magazynowej i garażowej,

3) budynki mieszkalne należy lokalizować zgodnie z wyznaczoną na Rysunku Planu obowiązującą linią zabudowy,

4) żaden z elementów frontu budynku mieszkalnego nie może być wysunięty bardziej niż o 4 m przed lico budynku,

5) budynki gospodarcze należy lokalizować na tyłach posesji, równolegle lub prostopadle do budynku mieszkalnego,

6) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, w tym poddasze użytkowe,

7) powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 60 - 150 m2,

8) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego - 80 m2,

9) maksymalna wysokość budynków – 8 m,

10) maksymalne wyniesienie parteru ponad istniejący poziom terenu – 0,5 m,

11) dachy wyłącznie dwuspadowe lub naczółkowe, główne połacie dachowe nachylone pod kątem 45° z tolerancją 5°,

12) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub jej imitacją w odcieniach czerwieni,

13) materiały wykończeniowe elewacji: tynk w pastelowych kolorach, czerwona cegła lub jej imitacja, drewno, kamień,
pruski mur lub połączenia wymienionych rodzajów wykończeń,

14) przy projektowaniu i wykonywaniu elewacji zaleca się przewidzieć elementy typowe dla tradycyjnej architektury
regionu, takie, jak obramienia okien i drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem elewacji, dwudzielne okna, linia imitująca gzyms na ścianach szczytowych itp.,

15) poza budynkami, na działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, z wyjątkiem
obiektów kubaturowych,

16) wysokość ogrodzeń, w tym bram wjazdowych, musi się zawierać w granicach od 1,15 m do 1,3 m; ażurowe połacie
ogrodzeń należy wykonywać z drewna a bram wjazdowych – z drewna, siatki lub prętów metalowych,

17) powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 70% działki,

18) nakazuje się wprowadzenie na działkach zieleni wysokiej,

19) zakazuje się hodowli zwierząt inwentarskich

20) na terenie posesji dopuszcza się prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej związanej z turystyką i rekreacją.

21) do celów podatkowych za posesję o funkcji mieszkalnej uznaje się jedynie taką posesję, której główny właściciel jest na niej na stałe zameldowany; pozostałe posesje uznaje się za posesje letniskowe.

§ 10. W obszarach oznaczonych symbolem 32 MN i 34 MN, stanowiących tereny zabudowy jednorodzinnej, obowiązują
następujące ustalenia:

1) działki budowlane należy wydzielać zgodnie z projektowanym podziałem geodezyjnym,

2) na pojedynczej działce geodezyjnej dopuszcza się lokalizację tylko jednego budynku, umożliwiającego realizację
funkcji mieszkalnej, gospodarczo-magazynowej i garażowej,

3) lico budynków należy lokalizować równolegle do frontu działki,

4) żaden z elementów frontu budynku nie może być wysunięty bardziej niż o 3 m przed lico budynku ,

5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, w tym poddasze użytkowe,

6) powierzchnia zabudowy – co najmniej 30 m2, ale nie więcej niż 15% powierzchni działki,

7) rzut budynku prostokątny, ewentualnie z centralnie położonym gankiem,

8) maksymalne wyniesienie parteru ponad istniejący poziom terenu – 0,5 m,

9) dachy wyłącznie dwuspadowe lub naczółkowe, główne połacie dachowe nachylone pod kątem 45° z tolerancją 5°,

10) zakazuje się realizacji budynków, w których dolne krawędzie połaci dachowych znajdują się niżej niż 2 m nad
powierzchnią terenu,

11) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub jej imitacją w odcieniach czerwieni,

12) materiały wykończeniowe elewacji: tynk w pastelowych kolorach, czerwona cegła lub jej imitacja, drewno, kamień,
pruski mur lub połączenia wymienionych rodzajów wykończeń,

13) przy projektowaniu i wykonywaniu elewacji zaleca się przewidzieć elementy typowe dla tradycyjnej architektury
regionu, takie, jak obramienia okien i drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem elewacji, dwudzielne okna, linia imitująca gzyms na ścianach szczytowych itp.,

14) poza budynkami, na działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, z wyjątkiem
obiektów kubaturowych,

15) wysokość ogrodzeń, w tym bram wjazdowych, musi się zawierać w granicach od 1,15 m do 1,3 m; ażurowe połacie
ogrodzeń należy wykonywać z drewna a bram wjazdowych – z drewna, siatki lub prętów metalowych,

16) powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 70% działki,

17) nakazuje się wprowadzenie na działkach zieleni wysokiej,

18) zakazuje się hodowli zwierząt inwentarskich.

§ 11. Obszar oznaczony symbolem 82 NO stanowi teren projektowanej oczyszczalni ścieków, o której mowa w §
25 ust.2

§ 12. W obszarach oznaczonych symbolem 10 RP/RZ, 18 RP/RZ, 22 RP/RZ, 30 RP/RZ, 45 RP/RZ, 49 RP/RZ, 56 RP/RZ,
59 RP/RZ, 60 RP/RZ, 67 RP/RZ, 71 RP/RZ, 80 RP/RZ, 86 RP/RZ, stanowiących tereny użytków rolnych z przewagą trwałych użytków zielonych, obowiązują następujące ustalenia:

1) na trwałych użytkach zielonych nakazuje się utrzymywanie pełnego zadarnienia,

2) zakazuje się lokalizacji wszelkich trwałych i nietrwałych obiektów budowlanych poza:

- tradycyjnymi ogrodzeniami z żerdzi drewnianych, o ile są one niezbędne ze względu na prowadzoną działalność rolniczą,

- sieciowymi urządzeniami infrastruktury technicznej, stacjami transformatorowymi SN/NN oraz przepompowniami
ścieków,

3) nakazuje się zachowanie istniejącego drzewostanu z zastrzeżeniem przypadków, gdy usunięcie drzew lub krzewów jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa lub fitosanitarnych,

4) na terenach trwale lub regularnie podtapianych nakazuje się prowadzenie dotychczasowej gospodarki ekstensywnej, ze sporadycznym wypasaniem bydła.

§ 13. W obszarach oznaczonych symbolem 1 RL, 19 RL, 37 RL, 42 RL, 44 RL, 47 RL, 50 RL, 52 RL, 55 RL, 57 RL, 74
RL, 84 RL, 89 RL, stanowiących tereny istniejących i projektowanych lasów, obowiązują następujące ustalenia:

1) w lasach istniejących należy dążyć do uzyskania struktury gatunkowej zgodnej z warunkami siedliskowymi,

2) przy zalesianiu należy stosować strukturę gatunkową zbliżoną do naturalnej,

3) zalesienia należy prowadzić w sposób minimalizujący zjawiska erozyjne oraz z poszanowaniem istniejących walorów
przyrodniczych obszaru.

§ 14. W obszarze oznaczonym symbolem 81 ZI projektuje się pas zieleni izolacyjnej lokalnej oczyszczalni ścieków.

§ 15. Adaptuje się cieki wodne i ich koryta, oznaczone symbolem 35 W, 36 W, 46 W, 51 W,70 W, 79 W.

Rozdział III
Układ komunikacyjny

§ 16. Dla publicznej drogi lokalnej (klasa L), oznaczonej na rysunku planu symbolem KL, ustala się szerokość pasa
drogowego w liniach rozgraniczających 15 m i docelową szerokość jezdni 6 m.

§ 17. Dla publicznych dróg dojazdowych (klasa D), oznaczonych na rysunku planu symbolem KD, ustala się szerokość pasa
drogowego w liniach rozgraniczających 10 m i docelową szerokość jezdni 6 m.

§ 18. Dla dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KW1, ustala się szerokość pasa drogowego w
liniach rozgraniczających 10 m.

§ 19. Szerokość dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KW2, ustala się jak na Rysunku planu.

§ 20. W obszarze planistycznym zakazuje się utwardzania nawierzchni żużlem piecowym.Rozdział IV
Infrastruktura techniczna

§ 21. Zasilanie nowej zabudowy w energię elektryczną – z istniejącej sieci NN i/lub nowych nasłupowych stacji
transformatorowych SN/NN w po uzyskaniu warunków technicznych wydanych przez RE Giżycko.

§ 22. Energia cieplna do ogrzewania budynków i przygotowania c.w.u. – z indywidualnych źródeł ciepła. Zakazuje się
instalowania kotłów opalanych węglem o sprawności poniżej 60%.

§ 23. Zaopatrzenie w gaz – z butli gazowych lub indywidualnych zbiorników gazu płynnego, zlokalizowanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

§ 24.1. Zaopatrzenie w wodę – docelowo z wodociągu wiejskiego.

2. Do czasu wybudowania wodociągu dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych podziemnych ujęć wody z
zachowaniem przewidzianych prawem zasad ochrony ujęć.

3. Budowę nowych ujęć dopuszcza się jedynie do czasu wybudowania wodociągu i jedynie w obszarach oznaczonych
symbolem MR/MN, pod warunkiem uprzedniego wykonania badań hydrogeologicznych i wykazania, że ujmowane wody będą spełniały wymogi przepisów dotyczących jakości wody pitnej.

§ 25.1 Odprowadzanie ścieków kolektorem do oczyszczalni centralnej w Piszu, do oczyszczalni lokalnej dla wsi Uściany
lub do oczyszczalni grupowej dla wsi Uściany i Wielki Las.

2. W przypadku lokalizacji w obszarze planistycznym oczyszczalni lokalnej lub grupowej, o których mowa w ust. 1,
oczyszczalnię taką należy zlokalizować w obszarze oznaczonym symbolem NO.

3. Oczyszczalnia, o której mowa w ust. 2, musi być oparta na technologii bez sedymentacji wstępnej, z osadem czynnym i
pełną stabilizacją osadu nadmiernego.

4. Wszelkie ewentualne uciążliwości związane z pracą oczyszczalni, o której mowa w ust. 2, w tym hałas o natężeniu
przewyższającym standardy dla zabudowy mieszkaniowej i uciążliwości zapachowe, muszą ograniczać się do obszaru NO.

5. Istniejące zbiorniki na ścieki adaptuje się jedynie do czasu budowy kolektorów sanitarnych zaprojektowanych w celu
obsługi obszaru planistycznego.

6. Budowę nowych szczelnych zbiorników na ścieki dopuszcza się jedynie przypadku zabudowy istniejącej i jedynie do
czasu budowy kolektorów sanitarnych zaprojektowanych w celu obsługi obszaru planistycznego z zastrzeżeniem, że muszą to być zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego.

§ 26. Sieci podziemne należy w miarę technicznych możliwości projektować w granicach wyznaczonych na rysunku planu
dróg publicznych i wewnętrznych.

§ 27. Linie elektroenergetyczne NN i telekomunikacyjne w obszarze planistycznym należy projektować jako podziemne.

Rozdział V
Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody

§ 28. Cały obszar planistyczny leży w zasięgu „Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich”, utworzonego na mocy Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 21 z dnia 14 kwietnia 2003 r.w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 52, poz.725/

Rozdział VI
Ochrona przed hałasem

§ 29. Obszary oznaczone symbolami MR/ML i MN/ML są terenami przeznaczonymi na cele wypoczynkowo-
rekreacyjne poza miastem w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm/

§ 30. Obszary oznaczone symbolami MR/MN i MN są terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową w
rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozdział VII
Ochrona stanowisk archeologicznych

§ 31. W zakresie ochrony znalezisk i stanowisk archeologicznych przy wykonywaniu inwestycji należy stosować powszechnie obowiązujące przepisy.

Rozdział VIII
Przepisy różne, przejściowe i końcowe

§ 32. Ustala się następujące wysokości stawek dla naliczania opłat, o których mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla obszarów oznaczonych symbolem MR/ML i MN/ML - 30 %,

2) dla pozostałych części obszaru planistycznego – 0,5 %.

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 34. Uchwała wraz z Rysunkiem Planu stanowiącym Załącznik podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Józef SkrodzkiData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 mar 2004 13:16
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1872 razy