BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/220/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 stycznia 2004 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 10 ust.3 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112) w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r Nr 6 poz. 41/ Rada Miejska uchwala co następuje:


Rozdział I
Ustalenia ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, dla części wsi Łupki,
wyznaczonej granicą opracowania na Rysunku Planu.

§ 2. Celem planu jest zabezpieczenie perspektywicznych potrzeb mieszkaniowych gminy Pisz oraz wykorzystanie
walorów krajobrazowych wsi Łupki dla rozwoju rekreacji indywidualnej, z poszanowaniem walorów przyrodniczych oraz
z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

§ 3.1. Plan składa się z niniejszego tekstu uchwały oraz z Rysunku Planu, wykonanego w skali 1: 2000, stanowiącego
Załącznik do uchwały.

2. Następujące elementy Rysunku Planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania obszaru planistycznego,

2) oznaczenia i linie rozgraniczające obszary funkcjonalne o różnych zasadach zagospodarowania, w tym pasy drogowe,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) projektowany podział geodezyjny,

5) granice stanowisk archeologicznych,

6) lokalizacje istniejących i projektowanych przepompowni

3. O ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej, wszystkie linie stanowiące obowiązujące ustalenia planu są liniami ściśle
określonymi.

§ 4. Na cele nierolnicze i nieleśne przeznacza się 7,31 ha użytków rolnych, w tym:

1) grunty orne klasy V – 2,03 ha
2) grunty orne klasy VI – 4,03 ha
3) pastwiska klasy VI – 0,31 ha
4) drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 0,35 ha.

§ 5. W obszarze planistycznym wyznacza się następujące obszary funkcjonalne:

1) obszary oznaczone symbolem MR/MN – tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej,
2) obszary oznaczone symbolem MN – tereny zabudowy jednorodzinnej
3) obszary oznaczone symbolem UTL – tereny zabudowy letniskowej,
4) obszar oznaczony symbolem US/UT – teren ogólnodostępnej plaży
5) obszary oznaczone symbolem RP/RZ – tereny użytków rolnych z przewagą trwałych użytków zielonych,
6) obszar oznaczony symbolem RL – tereny lasów i zadrzewień,
7) obszar oznaczony symbolem ZN – tereny zieleni nieurządzonej,
8) obszary oznaczone symbolem W – tereny wód powierzchniowych,
9) obszar oznaczony symbolem KL – pas drogowy drogi lokalnej,
10) obszary oznaczone symbolem KW – pasy drogowe dróg wewnętrznych,

§ 6 O ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej, występujące w niej podstawowe terminy należy rozumieć następująco:

1) “działka geodezyjna”, “działka” lub “posesja” jest to działka istniejącego lub przyszłego podziału geodezyjnego,

2) ”istniejący” oznacza w przypadku obiektu budowlanego, którego budowa wymaga wydania decyzji administracyjnych, obiekt zrealizowany na podstawie prawomocnych decyzji wydanych przed wejściem w życie niniejszej Uchwały; w innych przypadkach termin “istniejący” oznacza “istniejący w chwili wejścia w życie niniejszej Uchwały”,

3) “nieprzekraczalna linia zabudowy” jest to linia, której nie może przekroczyć żadna część budynku ,

4) “nowy” - oznacza w przypadku obiektu budowlanego, którego budowa wymaga wydania decyzji administracyjnych, obiekt zrealizowany na podstawie decyzji wydanych po wejściu w życie niniejszej Uchwały; w innych przypadkach termin “nowy” oznacza “powstały po wejściu w życie niniejszej Uchwały”,

5) “obszar funkcjonalny” lub “obszar” oznacza obszar wyróżniony w planie ze względu na funkcje i zasady zagospodarowania i oznaczony w tekście oraz na Rysunku Planu niepowtarzalnym numerem oraz symbolem składającym się z ciągu znaków literowych,

6) “obszar planistyczny” jest to zdefiniowany przedstawioną na Rysunku Planu granicą opracowania obszar, którego dotyczy niniejsza uchwała,

7) “plan” oznacza niniejszą uchwałę wraz z załącznikiem, stanowiącą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

8) “powierzchnia zabudowy” jest to łączna powierzchnia rzutów budynków zlokalizowanych na jednej działce albo stosunek tej powierzchni do powierzchni działki,

9) “projektowana działka geodezyjna”, “projektowana działka” lub “projektowana posesja” jest to działka projektowanego podziału geodezyjnego,

10) “projektowany podział geodezyjny” jest to obowiązujący docelowy podział obszaru opracowania lub jego części na działki geodezyjne, przedstawiony na Rysunku Planu,

11) “teren ogólnodostępny” oznacza teren dostępny dla każdego, bez ograniczeń, w tym bez opłat za wstęp,

12) “zabudowa” są to wszelkie obiekty budowlane wyniesione ponad poziom terenu, w tym ogrodzenia i obiekty małej architektury.

Rozdział II
Sieć komunikacyjna

§ 7. Dla drogi publicznej klasy L, oznaczonej na Rysunku Planu symbolem 1.KL, ustala się następujące docelowe parametry:

1) szerokość pasa drogowego od 12 do 20 m,

2) docelowa szerokość jezdni - 6 m,

§ 8. Dla dróg wewnętrznych, oznaczonych na Rysunku Planu symbolami 2.KW, 3.KW oraz 4.KW, ustala się następujące docelowe parametry:

1) szerokość pasa drogowego 5 m,

2) szerokość jezdni – 3 m,

3) utwardzanie nawierzchni jedynie kruszywem naturalnym

§ 9. Dla dróg wewnętrznych, oznaczonych na Rysunku Planu symbolami 5.KW, 6.KW, 7.KW oraz 8.KW, ustala się następujące docelowe parametry:

1) szerokość pasa drogowego 10 m,

2) szerokość jezdni – 6 m,

Rozdział III
Zasady zagospodarowania pozostałych obszarów funkcjonalnych

§ 10. W obszarach oznaczonych symbolem 20 MR/MN, 24 MR/MN, 27 MR/MN, stanowiących tereny zabudowy
zagrodowej i jednorodzinnej, obowiązują następujące ustalenia:

1) adaptuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem możliwości rozbudowy, modernizacji i/lub zmiany funkcji w granicach wyznaczonych postanowieniami niniejszego ustępu,
2) nowo wydzielane działki budowlane muszą mieć powierzchnię co najmniej 1500 m2 i bezpośredni dostęp do drogi publicznej,
3) obowiązuje wyznaczona na Rysunku Planu nieprzekraczalna linia zabudowy,
4) powierzchnia zabudowy posesji w granicach obszaru MR/MN nie może przekraczać 25%,
5) nowe budynki gospodarcze należy w miarę możliwości lokalizować na tyłach posesji,
6) maksymalna wysokość kalenicy: 9 m,
7) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, w tym poddasze użytkowe,
8) maksymalne wyniesienie parteru ponad istniejący poziom terenu – 1 m,
9) dachy wyłącznie dwuspadowe lub naczółkowe; główne połacie dachowe nachylone pod kątem 45°z tolerancją 5O
10) pokrycie dachów budynków mieszkalnych dachówką ceramiczną lub jej imitacją w odcieniach czerwieni,
11) pokrycie dachów budynków gospodarczych – dowolne, w odcieniach czerwieni,
12) powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 60 - 200 m2,
13) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 500 m2,
14) maksymalna szerokość budynku gospodarczego – 15 m,
15) materiały wykończeniowe elewacji: tynk w pastelowych kolorach, czerwona cegła lub jej imitacja, drewno, kamień, pruski mur lub połączenia wymienionych rodzajów wykończeń,
16) przy projektowaniu i wykonywaniu elewacji należy przewidzieć elementy typowe dla tradycyjnej architektury regionu, takie, jak obramienia okien i drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem elewacji, dwudzielne okna, linia imitująca gzyms na ścianach szczytowych itp.,
17) poza budynkami, na działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz wiat,
18) potencjalnie uciążliwe obiekty gospodarcze (płyty obornikowe itp.) należy lokalizować w odległości co najmniej 25 m od budynków mieszkalnych,
19) wysokość ogrodzeń, w tym bram wjazdowych, musi się zawierać w granicach od 1,15 m do 1,5 m; ażurowe połacie ogrodzeń i bram wjazdowych należy wykonywać z drewna lub siatki,
20) maksymalna obsada inwentarza w jednej zagrodzie wynosi 50 DJP, ale nie więcej niż 10 DJP na 1000 m2 powierzchni zagrody,
21) zakazuje się hodowli bezściółkowej,
22) obornik, gnojówkę, kiszonki i inne odpady lub produkty podatne na wymywanie nakazuje się magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się odcieków do gruntu i wód, to jest na nieprzepuszczalnych betonowych płytach pozwalających na zbieranie odcieków (w przypadku obornika będą to płyty gnojowe) lub w szczelnych zbiornikach,
23) na terenie posesji dopuszcza się prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie wymagającej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pod warunkiem, że działalność ta nie powoduje, na terenie posesji lub poza nią, emisji hałasu przekraczającej standardy dla terenów mieszkaniowych oraz nie wiąże się z:

- emisją zapachów,

- wytwarzaniem odpadów w ilości powyżej 20 ton/rok,

- spalaniem paliw w ilości powyżej 20 ton p.u./rok,

- emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z procesów innych niż spalanie paliw,

- emisją substancji niebezpiecznych do powietrza, gleby, wód gruntowych lub urządzeń kanalizacyjnych,

- magazynowaniem surowców, produktów lub odpadów w miejscach eksponowanych od strony dróg publicznych lub wewnętrznych,

- nagminnym utrudnianiem ruchu kołowego lub pieszego na sąsiadującej z posesją drodze publicznej lub wewnętrznej.

§ 11. W obszarach oznaczonych symbolem 18 MN, 23 MN, 25 MN, 26 MN, 28 MN, 31 MN, 32 MN, stanowiących tereny
zabudowy jednorodzinnej, obowiązują następujące ustalenia:

1) działki budowlane należy wydzielać zgodnie z projektowanym podziałem geodezyjnym,

2) jeżeli działka przylega do więcej niż jednej drogi, wjazd na posesję należy lokalizować od strony drogi niższej klasy,

3) na pojedynczej działce geodezyjnej dopuszcza się lokalizację maksymalnie dwóch budynków, w tym jednego
umożliwiającego realizację funkcji mieszkalnej i drugiego o funkcji gospodarczo-magazynowej i garażowej,

4) obowiązuje wyznaczona na Rysunku Planu nieprzekraczalna linia zabudowy,
5) lico budynku mieszkalnego należy lokalizować równolegle do drogi obsługującej posesję,
6) budynki gospodarcze należy lokalizować na tyłach posesji, równolegle lub prostopadle do budynku mieszkalnego,
7) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, w tym poddasze użytkowe,
8) powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 60 - 180 m2,
9) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego - 80 m2,
10) maksymalna wysokość kalenicy: 8 m,
11) maksymalne wyniesienie parteru ponad istniejący poziom terenu – 1 m,
12) dachy wyłącznie dwuspadowe lub naczółkowe, główne połacie dachowe nachylone pod kątem 45° z tolerancją 5°,
13) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub jej imitacją w odcieniach czerwieni,
14) materiały wykończeniowe elewacji: tynk w pastelowych kolorach, czerwona cegła lub jej imitacja, drewno, kamień, pruski mur lub połączenia wymienionych rodzajów wykończeń,
15) przy projektowaniu i wykonywaniu elewacji zaleca się przewidzieć elementy typowe dla tradycyjnej architektury regionu, takie, jak obramienia okien i drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem elewacji, dwudzielne okna, linia imitująca gzyms na ścianach szczytowych itp.,
16) poza budynkami, na działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów kubaturowych,
17) wysokość ogrodzeń, w tym bram wjazdowych, musi się zawierać w granicach od 1,15 m do 1,3 m; ażurowe połacie ogrodzeń należy wykonywać z drewna a bram wjazdowych – z drewna, siatki lub prętów metalowych,
18) powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 70% działki,
19) nakazuje się wprowadzenie na działkach zieleni wysokiej,
20) zakazuje się hodowli zwierząt inwentarskich.

§ 12. W obszarach oznaczonych symbolem 22 UTL, 29 UTL, 30 UTL, 33 UTL, stanowiących tereny zabudowy
letniskowej, obowiązują następujące ustalenia:

1) działki budowlane należy wydzielać zgodnie z projektowanym podziałem geodezyjnym z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zagospodarowanie terenu kilku całych sąsiadujących ze sobą działek projektowanego podziału jako jednej posesji

2) jeżeli działka przylega do więcej niż jednej drogi, wjazd na posesję należy lokalizować od strony drogi niższej klasy,

3) na pojedynczej działce geodezyjnej dopuszcza się lokalizację tylko jednego budynku, umożliwiającego realizację funkcji mieszkalnej, gospodarczo-magazynowej i garażowej,

4) obowiązuje wyznaczona na Rysunku Planu nieprzekraczalna linia zabudowy,

5) lico budynku należy lokalizować równolegle do drogi obsługującej posesję,


6) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, w tym poddasze użytkowe,

7) maksymalna wysokość kalenicy: 8 m

8) powierzchnia zabudowy – od 30 m2 do 150 m2, ale nie więcej niż 15% powierzchni działki,

9) maksymalne wyniesienie parteru ponad istniejący poziom terenu – 0,5 m,

10) dachy wyłącznie dwuspadowe lub naczółkowe, główne połacie dachowe nachylone pod kątem 45° z tolerancją 5°,

11) zakazuje się realizacji budynków, w których dolne krawędzie połaci dachowych znajdują się niżej niż 2 m nad powierzchnią terenu,

12) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub jej imitacją w odcieniach czerwieni,

13) materiały wykończeniowe elewacji: tynk w pastelowych kolorach, czerwona cegła lub jej imitacja, drewno, kamień, pruski mur lub połączenia wymienionych rodzajów wykończeń,

14) przy projektowaniu i wykonywaniu elewacji zaleca się przewidzieć elementy typowe dla tradycyjnej architektury regionu, takie, jak obramienia okien i drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem elewacji, dwudzielne okna, okiennice, linia imitująca gzyms na ścianach szczytowych itp.,

15) poza budynkami, na działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów kubaturowych,

16) wysokość ogrodzeń, w tym bram wjazdowych, musi się zawierać w granicach od 1,15 m do 1,3 m; ażurowe połacie ogrodzeń należy wykonywać z drewna a bram wjazdowych – z drewna, siatki lub prętów metalowych,

17) powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 70% działki,

18) nakazuje się wprowadzenie na działkach zieleni wysokiej,

19) zakazuje się hodowli zwierząt inwentarskich.

§ 13. W obszarze oznaczonym symbolem 11 US/UT, stanowiącym teren ogólnodostępnej plaży, obowiązują następujące
ustalenia:

1) zakazuje się ograniczania w jakikolwiek sposób dostępu do plaży,

2) zakazuje się jakiejkolwiek zabudowy, z następującymi wyjątkami:

- drewniane, ażurowe ogrodzenie obrysu obszaru, o wysokości do 1,3 m,

- przyłączony do kanalizacji sanitariat o powierzchni rzutu do 50m2 i wysokości do 7 m; sanitariat musi być budynkiem jednokondygnacyjnym (parter z poddaszem ) a pomieszczenia sanitariatu mogą pełnić wyłącznie funkcje sanitarne; nachylenie głównych połaci dachowych 40-50o, pokrycie dachówką ceramiczną , gontem lub strzecha.

- obiekt małej gastronomii o powierzchni rzutu około 30 m2 i wysokości do 6 m; obiekt musi być budynkiem jednokondygnacyjnym (parter z poddaszem ) a jego pomieszczenia mogą pełnić wyłącznie funkcje związane bezpośrednio z usługami gastronomicznymi; nachylenie głównych połaci dachowych 40-50o, pokrycie dachówką ceramiczną, gontem lub strzecha.

- wykonane z drewna niekubaturowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, takie jak: stoły, ławy itp.

3) obiekty kubaturowe, o których mowa w punkcie b), należy lokalizować tak, aby ograniczyć do minimum ekspozycję od strony jeziora;

4) nakazuje się utrzymywanie murawy trawiastej obejmującej ponad 80% powierzchni terenu.

§ 14. W obszarach oznaczonych symbolem 9 RP/RZ, 13 RP/RZ, 15 RP/RZ, 17 RP/RZ, 19 RP/RZ, 21 RP/RZ, stanowiących tereny użytków rolnych z przewagą trwałych użytków zielonych, obowiązują następujące ustalenia:

1) na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów jako łąki i pastwiska nakazuje się utrzymywanie pełnego zadarnienia,

2) zakazuje się lokalizacji wszelkich trwałych i nietrwałych obiektów budowlanych poza:

- tradycyjnymi ogrodzeniami z pojedynczych poziomych żerdzi drewnianych, o ile są one niezbędne dla ochrony użytkowanych pastwisk lub upraw polowych,

- sieciowymi urządzeniami infrastruktury technicznej, stacjami transformatorowymi SN/NN oraz przepompowniami ścieków,

3) nakazuje się zachowanie istniejącego drzewostanu z zastrzeżeniem przypadków, gdy usunięcie drzew lub krzewów jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa lub fitosanitarnych oraz przypadków, gdy wysokość drzew lub krzewów nie przekracza 3 m,

§ 15. W obszarze oznaczonym symbolem 12 RL, stanowiącym fragment lasu, należy dążyć do uzyskania struktury gatunkowej drzewostanu zgodnej z warunkami siedliskowymi.

§ 16. W obszarze oznaczonym symbolem 34 ZN, stanowiącym fragment podmokłego terenu porośniętego niską
roślinnością bagienną, zakazuje się wszelkiej ingerencji w naturalne procesy.

§ 17. Adaptuje się cieki wodne i ich koryta, oznaczone symbolami 10 W, 14 W, 16 W.

Rozdział IV
Infrastruktura techniczna

§ 18. Zasilanie nowej zabudowy w energię elektryczną – z istniejącej sieci NN i/lub nowych stacji
transformatorowych SN/NN, po uzyskaniu warunków technicznych wydanych przez właściwy Rejon Energetyczny.

§ 19. Energia cieplna do ogrzewania budynków i przygotowania c.w.u. – z indywidualnych źródeł ciepła. Zakazuje się
instalowania kotłów opalanych węglem i ciężkim olejem opałowym.

§ 20. Zaopatrzenie w gaz – z butli gazowych lub indywidualnych zbiorników gazu płynnego, zlokalizowanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

§ 21.1. Zaopatrzenie w wodę – z wodociągu wiejskiego.

2. Zakazuje się budowy nowych ujęć.

§ 22.1 Odprowadzanie ścieków – wyłącznie kanalizacją sanitarną do oczyszczalni centralnej w Piszu.

2. Funkcjonowanie szamb przy istniejącej zabudowie dopuszcza się jedynie do czasu stworzenia technicznych możliwości przyłączenia kanalizacji.

3. Na Rysunku Planu przedstawiono lokalizacje istniejących i projektowanych przepompowni ścieków, przy czym inne lokalizacje przepompowni ścieków dopuszcza się jedynie w przypadku ustalenia na etapie projektowania sieci kanalizacyjnej lokalizacji lepszych z technicznego punktu widzenia

§ 23. Sieci podziemne należy w miarę technicznych możliwości projektować w granicach wyznaczonych na Rysunku planu pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych.

§ 24. Linie elektroenergetyczne NN i telekomunikacyjne w obszarze planistycznym należy projektować jako podziemne.

Rozdział V
Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody

§ 25. Cały obszar planistyczny leży w zasięgu „Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich”, utworzonego na mocy Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 21 z dnia 14 kwietnia 2003 r.w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 52, poz.725/


Rozdział VI
Ochrona przed hałasem

§ 26. Obszary oznaczone symbolami MR/MN i MN są terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową w
rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn.zm /


§ 27. Obszary oznaczone symbolem UTL są terenami przeznaczonymi na cele wypoczynkowo-rekreacyjne poza
miastem w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska


Rozdział VII
Ochrona stanowisk archeologicznych

§ 28. W granicach zaznaczonych na Rysunku Planu stanowisk archeologicznych nr 1, nr 2 i nr 3 wszelkie prace inwestycyjne wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych.

Rozdział VIII
Przepisy różne, przejściowe i końcowe

§ 29. Ustala się następujące wysokości stawek dla naliczania opłat, o których mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla obszarów oznaczonych symbolem MN - 30 %,

2) dla obszarów oznaczonych symbolem UTL - 30 %,

3) dla obszaru oznaczonego symbolem US/UT - 30 %,

4) dla pozostałych części obszaru planistycznego – 0,5%.


§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 31. Uchwała wraz z Rysunkiem Planu stanowiącym załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 mar 2004 13:17
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1869 razy