BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VI/60/2003

z dnia: z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie : poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania się z inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U.z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. : Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) , art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U.z 1993 r Nr 94 poz.431 z późn.zm.), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U.Nr 200 poz.1682 z późn.zm.) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIV/347/2001 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie : poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania się z inkasa wprowadza się następującą zmianę :

„ § 2 otrzymuje brzmienie :

1. Do poboru należności określonych w § 1 upoważnia się właściwych sołtysów w obrębie ich sołectw z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Do poboru należności określonych w § 1 w obrębie sołectwa Uściany upoważnia się Pana Wiesława Nadarzyn, zam. Uściany 1, 12-214 Wiartel.
3. Do poboru należności określonych w § 1 w obrębie sołectwa Liski upoważnia się
Panią Halinę Klama, zam. Liski 4/2, 12-201 Pisz 3.”


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piszu
Józef Skrodzki
Obowiązuje od dnia 11 czerwca 2003 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 11:25
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1445 razy