BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXVI/338/12 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 30 listopada 2012 r.
w sprawie: nieodpłatnego przyłączenia pomieszczeń piwnicznych przynależnych i trwale związanych z lokalami mieszkalnymi oraz sprostowania udziałów w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, będącej przedmiotem współwłasności Gminy Pisz i osób fizycznych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przyłączenie pomieszczeń piwnicznych przynależnych i trwale związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku wielomieszkaniowym położonym na działce oznaczonej nr 499/1 o powierzchni 760 m2, położonej w Piszu przy ul. Młodzieżowej 5, w związku ze zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00011492/9.
§ 2. Wyraża się zgodę na sprostowanie udziałów w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 499/1 o powierzchni 760 m2, położonej w Piszu przy ul. Młodzieżowej 5, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00011492/9.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 gru 2012 09:39
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1450 razy