BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXVI/337/12 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 30 listopada 2012 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984 , Nr 153 ,poz. 1271 , Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116,poz. 1203,Nr 167,poz.1759, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441,
Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143,poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307,Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951 i 1256), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonych j.n.
- działki nr 1431/10 o powierzchni 1563 m2 położonej w Piszu przy ul. Zagłoby, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PL1P/00022783/6.
- działki nr 1431/9 o powierzchni 3772 m2 położonej w Piszu przy ul. Zagłoby, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PL1P/00022783/6.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla BednarekData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 gru 2012 09:37
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1252 razy