BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/351/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 lub w § 3.

§ 2

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w wysokości 14,00 zł miesięcznie.

§ 3
Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 12,00 zł miesięcznie.
§ 4
1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik:
1) o pojemności 0,11 m3 SM-110 – 40,00 zł/m-c brutto
2) o pojemności 1,1 m3 PA – 1100 – 86,00 zł/m-c brutto
3) o pojemności 2,2 m3 POK – 11 – 160,00 zł/m-c brutto
4) o pojemności 7,2 m3 KP7 – 455,00 zł/m-c brutto
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:
1) o pojemności 0,11 m3 SM-110 – 32 zł/m-c brutto
2) o pojemności 1,1 m3 PA – 1100 – 69 zł/m-c brutto
3) o pojemności 2,2 m3 POK – 11 – 128 zł/m-c brutto
4) o pojemności 7,2 m3 KP7 – 364 zł/m-c brutto

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 sty 2013 13:58
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1533 razy