BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/352/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) i art.10 ust.1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz. 897, Nr 171, poz.1016, Nr 224, poz. 1337) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
1.Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
2.Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto 2893640000200200072065001 lub w punkcie kasowym w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu.
§ 2.
1.Właściciele nieruchomości niezamieszkałych przebywający sezonowo mogą uiścić jednorazowo roczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca każdego roku w zadeklarowanej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.W roku 2013 właściciele nieruchomości niezamieszkałych przebywający sezonowo mogą uiścić jednorazowo za II półrocze 2013 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 15 września 2013 r. w zadeklarowanej wysokości.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 sty 2013 13:52
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1475 razy