BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/354/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 i 951) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1
1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pisz ustala się:
1) od właściciela nieruchomości odbiera się wszystkie odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach (SM-110 o pojemności 0,11 m³, PA-1100 o pojemności 1,1 m³, POK-11 o pojemności 2,2 m³, KP7 o pojemności 7,2 m³, ) i workach ( 60 l i 120 l ) przeznaczonych do zbierania odpadów.
2) odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:
a)zmieszane (nieselektywnie zbierane) odpady komunalne,
b)selektywnie zbierane odpady komunalne w tym:
•papier i tektura
•plastik, w tym PET
•szkło
•biodegradowalne, w tym odpady zielone
•odpady wielomateriałowe
3) w centralnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą odbierane, oprócz wymienionych w pkt 2 lit. b, również inne odpady tj.:
a) odpady wielkogabarytowe
b) zużyte baterie i akumulatory
c) przeterminowane leki
d) chemikalia
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
f) zużyte opony
g) inne kwalifikowane jako odpady komunalne
Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady zebrane w sposób selektywny. Odpady będą przyjmowane nieodpłatnie.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości:

1) na terenie miasta Pisz:
a) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:
-odpady zmieszane – jeden raz w tygodniu
-zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;
-odpady ulegające biodegradacji - co tydzień;
-pozostałe odpady zbierane selektywnie - co kwartał;
b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
-odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu lub w razie potrzeby częściej z częstotliwością gwarantującą sprawny odbiór odpadów komunalnych;
-zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;
-odpady ulegające biodegradacji - co tydzień;
-pozostałe odpady zbierane selektywnie - co kwartał;

2) na terenie gminy Pisz ( poza obszarem miasta Pisz):
a) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:
-odpady zmieszane – trzy razy w miesiącu;
-zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;
-odpady ulegające biodegradacji - co tydzień;
-pozostałe odpady zbierane selektywnie - co kwartał;
b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
-odpady zmieszane – trzy razy w miesiącu;
-zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;
-odpady ulegające biodegradacji - co tydzień;
-pozostałe odpady zbierane selektywnie - co kwartał;

3.Centralny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 18.00, przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 sty 2013 13:51
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1678 razy