BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/317/12 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 28 września 2012 r.
w sprawie: zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na własność nieruchomości będącej własnością osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908 i 951), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany własności nieruchomości, oznaczonej numerem działki 564/6 o pow. 1263 m2, położonej w Piszu przy ul. Orzyskiej, stanowiącej własność Gminy Pisz, na własność nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej numerem działki 14/57 o pow. 954 m2 położonej w Piszu przy ul. Bratniej.

2. Dla nieruchomości opisanych w ust. 1 w Sądzie Rejonowym w Piszu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW Nr OL1P/00013019/4 (dla nieruchomości będącej własnością Gminy Pisz), KW Nr OL1P/00020580/9 (dla nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 sty 2013 15:16
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1348 razy