BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 listopada 2012 roku
w sprawie: współdziałania z Gminami obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)

 

Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

 

§1

Zezwala się na współdziałanie z Gminą Miastem Giżycko, Gminą Giżycko,  Miastem i Gminą Mikołajki, Gminą Miłki, Gminą Miastem Mrągowo, Gminą Mrągowo,  Miastem i Gminą Orzysz, Gminą Pozezdrze, Miastem i Gminą Ruciane-Nida, Miastem i Gminą Ryn, Miastem i Gminą Węgorzewo w zakresie opracowania Zintegrowanego Programu Zrównoważonego Rozwoju Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 lut 2013 14:54
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1309 razy