BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXVII/349/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej.
Działając na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 3, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 201 1r. Nr 45, poz. 236), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VII/81/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej wprowadza się następującą zmianę:

W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Powierza się Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie realizację zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych poprzez eksploatację instalacji, urządzeń i wyposażenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie i Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wysiece oraz stacji przeładunkowych odpadów komunalnych w Wysiece (gm. Bartoszyce), Medynach (gm. Lidzbark Warmiński), Polskiej Wsi (gm. Mrągowo) oraz Kotle Dużym (gm. Pisz), współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz innych instalacji związanych z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów na obszarze realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”. Powierzenie obejmuje także prowadzenie procesu zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zakres i warunki powierzenia prowadzenia procesu zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określone zostaną w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Gminą Pisz i Spółką”.

§ 2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 lut 2013 15:19
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1413 razy