BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/309/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567 ) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:


§ 1

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Pisz stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/370/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, zmienionym Uchwałą Nr XXXV/423/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie włączenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz zespołu handlowo-usługowego, zlokalizowanego w Piszu, przy ul. 1 Maja, Uchwałą Nr XL/477/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr XLV/ 520/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr XLVII/ 535/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr XLIX/576/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr XXVII/321/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz oraz Uchwałą Nr XXXIX/471/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz wprowadza się następującą zmianę:

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pisz otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 lut 2013 15:02
Opublikował(a): Mateusz Cieśluk
Zaakceptował(a): Zbigniew Wdowiarski
Artykuł był czytany: 1417 razy