BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/339/12 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 30 listopada 2012 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951 i 1256), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany własności nieruchomości, oznaczonej numerami działek:

- działka nr 179 o powierzchni 2700 m2,

- część działki nr 181 o powierzchni około 830 m2,

położonej w obrębie Zawady, stanowiącej własność Gminy Pisz, na własność nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej numerami działek:

- część działki nr 158/2 o powierzchni około 1800 m2 ,

- część działki nr 153/2 o powierzchni około 1050 m2, położonej w obrębie Zawady, gmina Pisz, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

2. Dla nieruchomości opisanych w ust. 1 w Sądzie Rejonowym w Piszu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW Nr OL1P/00014211/7 (dla nieruchomości będącej własnością Gminy Pisz), KW Nr OL1P/00014241/6 (dla nieruchomości będącej własnością osób fizycznych).

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 lut 2013 11:35
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1276 razy