BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/373/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 lutego 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXVII/354/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2013 r. poz. 442) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) od właściciela nieruchomości odbiera się wszystkie odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach (SM-110 o pojemności 0,11 m³, PA-1100 o pojemności 1,1 m³, POK-11 o pojemności 2,2 m³, KP7 o pojemności 7,2 m³, ) i workach 120 l przeznaczonych do zbierania odpadów.”
2) W § 1 w ust. 2:
a) w pkt 1 po lit.b dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
-odpady zmieszane – jeden raz w tygodniu
-zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;”

b) w pkt 2 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:
„ c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
-odpady zmieszane – trzy razy w miesiącu
-zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2013 14:41
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1670 razy