BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIX/379/13 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 25 lutego 2013 r.
w sprawie: pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody.
Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804; z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r., poz. 985; z 2013 r. poz. 7, 73 i 165) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewo gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia wynoszącym 377 cm (mierzonym na wysokości 130 cm), rosnące na działce nr 15/2 położonej w obrębie geodezyjnym Rakowo Piskie, ustanowionego Zarządzeniem Nr 12/80 Wojewody Suwalskiego z dnia 12 marca 1980 r. (Dz.Urz. WRN w Suwałkach Nr 2, poz. 10). Drzewo to wyszczególnione jest w ewidencji prowadzonej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie pod poz. 253.
2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzewa, o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 mar 2013 09:15
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1514 razy