BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/386/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 22 marca 2013 r.
w sprawie: prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327 , Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39 poz. 311, z 1959 r. Nr 11 poz. 62, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, z 2006 r. Nr 144 poz. 1041) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Pisz w roku 2013.
§ 2.

Przyjęcie obowiązku opisanego w § 1 nastąpi po uprzednim podpisaniu porozumienia pomiędzy Gminą Pisz a Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.

§ 3.

Środki finansowe na realizację zadania zapewni Wojewoda Warmińsko - Mazurski.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 mar 2013 11:19
Opublikował(a): Elżbieta Winek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1495 razy