BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/388/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 22 marca 2013 r.
w sprawie: uchwalenia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz ”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz.551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz.695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341, z 2012 r., poz. 460, 951,1342 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21, 139 i 165) oraz „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1.

Uchwala się ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Tracą moc:
1) Uchwała Nr XIX/200/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia „PROGRAMU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY I MIASTA PISZ NA LATA 2008 - 2030”
2) Uchwała Nr XL/496/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „PROGRAMU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY I MIASTA PISZ NA LATA 2008 – 2030”.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 kwi 2013 15:41
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1470 razy