BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXX/389/13 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 22 marca 2013 r.
w sprawie: zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na własność nieruchomości będącej własnością osób fizycznych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
1.Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany części nieruchomości, oznaczonej nr działki 1/6 o powierzchni około 1400 m2 położonej w obrębie Kwik, gmina Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, na część nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej nr działki 1/8 o powierzchni około 1400 m2 położonej w obrębie Kwik, gmina Pisz, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

2.Dla nieruchomości opisanych w ust. 1 prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu: KW Nr 32307 (dla nieruchomości będącej własnością Gminy Pisz), KW Nr 18911 (dla nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej).
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla BednarekPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 kwi 2013 10:12
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1333 razy