BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXX/395/13 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 22 marca 2013 r.
w sprawie: nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
1.Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Szczechy Małe gmina Pisz, oznaczonej nr działki 5/10 o powierzchni 0,0389 ha , stanowiącej własność osób fizycznych.
2.Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 23891.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla BednarekData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 kwi 2013 10:09
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1403 razy