BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/404/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 12 kwietnia 2013 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości „Nowe Uściany” na „Uściany Nowe”, rodzaj wieś, gmina Pisz
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141)

§ 1.
1. Na terenie Gminy Pisz postanawia się przeprowadzić konsultacje w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości „Nowe Uściany” na „Uściany Nowe”, rodzaj wieś, gmina Pisz.
2. Konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii wśród uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach mieszkańców sołectwa Uściany poprzez przeprowadzenie głosowania w formie pisemnej - udzielenie odpowiedzi na pytanie:
„ Czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy miejscowości „Nowe Uściany” na „Uściany Nowe”, rodzaj wieś”?

§ 2.
Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w § 1 ust. 2 nastąpi w formie umożliwiającej wypowiedzenie się „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”.

§ 3.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy, którzy do dnia konsultacji ukończyli 18 lat i posiadają czynne prawo wyborcze.

§ 4.
Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażą swoją opinię poprzez postawienie znaku „X” na karcie konsultacyjnej w odpowiedniej kratce przy słowach „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.
Konsultacje przeprowadzi i sporządzi dokument zawierający wyniki konsultacji 3-osobowa komisja, którą spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu powoła Burmistrz Pisza, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszej uchwały.§ 6.
O terminie i miejscu konsultacji Burmistrz Pisza zawiadomi mieszkańców obwieszczeniem, podanym do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwie Uściany oraz poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 7.
Komisja przekaże dokumentację i zbiorcze wyniki z konsultacji Burmistrzowi Pisza.

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 kwi 2013 16:57
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1355 razy