BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXVIII/361/13 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 12 lutego 2013 r.
w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pisz z Przedsiębiorcami.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116,poz. 1203,Nr 167,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441,Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 , poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, Nr 239, poz.1593, z 2011 r. Nr 85 poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131 poz.764, Nr 132, poz. 766, Nr 153 poz. 902, Nr 163, poz.981, Nr 171, poz.1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz.1195, Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz. 855, 1166, 1407, 1445, 1529) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program Współpracy Gminy Pisz z Przedsiębiorcami na rok 2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 20 maj 2013 10:38
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1421 razy