BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII/423/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 maja 2013 roku
w sprawie: współdziałania gmin przy wspólnej realizacji projektu pn. „PLANOWANIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA TERENIE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH”.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 18, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354, z 2013 r. poz. 193) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548)

Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na współdziałanie Gminy Pisz z Gminą Miasto Mrągowo, Gminą Mikołajki, Gminą Miejską Giżycko, Gminą Ruciane – Nida, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo, Gminą Giżycko, Gminą Pozezdrze, Gminą Miłki, Gminą Mrągowo, Gminą Orzysz w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. „PLANOWANIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA TERENIE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH”.

2. Warunki współpracy określi zawarte porozumienie

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 23 maj 2013 15:13
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1437 razy